1. Predmet ugovora

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Igmin MM d.o.o. – PJ Igmin travel (u daljnjem tekstu AGENCIJA) i PUTNIKA odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije ili bilo koje druge ovlaštene za prodaju aranžmana AGENCIJE ) i PUTNIK, te nakon što PUTNIK u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene, te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad AGENCIJA primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama AGENCIJE i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je AGENCIJI dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa

 

2. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 40% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Za sve rezervacije uključivo i rezervacije “na upit” (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je AGENCIJA u mogućnosti osigurati dodatno) AGENCIJA naplaćuje naknadu za troškove rezervacije u iznosu od 40 KM (po ugovoru), a u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 21 dan za takvu rezervaciju “na upit” uplaćuje se ukupna cijena čitavog aranžmana po rezervaciji i trošak rezervacije u iznosu 40 KM.

Tako zatraženu rezervaciju „na upit“ AGENCIJA se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko AGENCIJA u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate bit će u cijelosti vraćen putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane AGENCIJE potvrđenu rezervaciju, troškovi uplate se ne vraćaju uključujući i naknadu za troškove rezervacije.
Za potvrdu rezervacija po “Fortuna sistemu” ili po “Last minute” ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

Za rezervacije u iznosu manjem od 600 KM AGENCIJA naplaćuje trošak rezervacije u iznosu od 40 KM.

 

3. Cijene

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene paket – aranžmana ne uključuju naknadu za troškove rezervacije koje se naplaćuju dodatno u iznosu od 40 KM (po ugovoru) prilikom rezervacije. Cijene navedene u programima AGENCIJE bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.
AGENCIJA može, najkasnije do 5 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi  (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti AGENCIJI u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi AGENCIJI u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima AGENCIJE opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. AGENCIJA ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima AGENCIJE važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane djelatnika AGENCIJE ili neke treće osobe.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti AGENCIJU, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 

5. Putni dokumenti, poštivanje propisa

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari, ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim,   zdravstvenim i drugim propisima vlastite države, kao i države u koju putuje. Organizator putovanja NIJE dužan, niti ovlašten, upozoriti putnike na vizne i druge uvjete koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju putovanja, već je to isključiva obaveza putnika, i putnika stranog državljanina, da se o tome informira kod nadležnog konzulata/veleposlanstva, te da, u skladu sa tim, blagovremeno osigura i ispuni potrebne uvjete i isprave. Ukoliko se putovanje ne može realizirati iz unaprijed navedenih razloga, radi se isključivo o propustu putnika, odnosno putnika stranog državljanina. Putnik je dužan da se sam brine o važnosti svojih putnih dokumenata, i u sumnji izvrši odgovarajuću provjeru kod nadležnih organa. Za putovanje u inozemstvo putnik mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja. Službenik agencije (organizatora putovanja, ili pak subagenta-posrednika, kod koga se uplata vrši ) nije dužan da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Putnik je u obavezi da, u roku predviđenom programom putovanja, dostavi potrebne podatke i prezentira dokumente za vizu zemlje u koju putuje, ukoliko istu pribavlja organizator. U protivnom, za slučaj da ne dostavi potrebne isprave u roku, smatrat će se da je odustao od putovanja. Organizator ne jamči dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, kao što ne odgovara za točnost podataka u vizi, niti za eventulane greške učinjene od strane ambasade, ili pak trećeg lica, a koje bi mogle uticati na valjanost i važnost vize. Neusklađenost osobnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika ( imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posljedice snosi sam putnik. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a AGENCIJA otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Svim putnicima koji nisu državljani BIH i nemaju putne dokumente države BIH preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. AGENCIJA može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje AGENCIJU te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. AGENCIJA otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

 

6. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod AGENCIJA, pri čemu AGENCIJA sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

 

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, AGENCIJA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a AGENCIJA se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 

8. Otkazivanje putovanja od strane putnika

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):

do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana, a  najmanje 100 KM

29-22 dana prije polaska 35% cijene aranžmana

21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

 

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. AGENCIJA zaračunava stvarne troškove zamjene ili najmanje 50 KM, ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, AGENCIJA smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje. Ako su u programu određeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni rokovi/uvjeti utvrđeni u takvom programu.

PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ODGOVORNIH ORGANIZATORA / TOUROPERATORA

svi posebni uvjeti objavljeni su za svaki pojedini program, odnosno, primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za svako putovanje. Svi programi u kojima AGENCIJA nastupa kao prosrednik: AGENCIJA ne odgovara za izvedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje AGENCIJA zastupa kao posrednik su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na potvrdi o putovanju. U tom slučaju putnik potpisuje prijavnicu – ugovor s navedenim organizatorom putovanja.

 

9. Otkazivanje putovanja od strane AGENCIJE ili promjena programa putovanja

AGENCIJA zadržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz ugovora.

Ako AGENCIJA prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka, AGENCIJA se obvezuje vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je AGENCIJA ponudila, smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema AGENCIJI s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Organizator „charter ljetovanja koja uključuju smještaj i charter let u aranžmanu„ ima pravo na povećanje aerodromskih taksi (doplate za gorivo)

Ukoliko AGENCIJA otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa cijene aranžmana, ali nema pravo na namirivanje troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga što je potrebno za pojedini program. AGENCIJA ne odgovara za kašnjenje aviona, broda ili voza kao ni za promjene programa i nastale troškove uslovljene takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj putnika u rezervisanom objektu, AGENCIJA će putnika smjestiti u drugi objekat jednake ili više kategorije od rezervisanog i na sopstveni trošak.

AGENCIJA je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za AGENCIJU da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Najveći iznos povrata/štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.

Ako AGENCIJA nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, uz pismeni pristanak putnika AGENCIJA može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od AGENCIJE za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

AGENCIJA zadržava pravo otkaza putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je AGENCIJA bila posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.

AGENCIJA zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvijeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje AGENCIJA ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. AGENCIJA ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju.

AGENCIJA ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web stranicama i društvenim mrežama Igmin Travel-a.

 

10. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

Za sve aranžmane gdje je AGENCIJA glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je AGENCIJA posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te AGENCIJA ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

11. Rješavanje prigovora

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor AGENCIJI, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. AGENCIJA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. AGENCIJA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to e-mailom. AGENCIJA će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje AGENCIJE došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.  slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta PUTNIK saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje AGENCIJA ne može utjecati, a PUTNIK je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga PUTNIK nema pravo prigovora prema AGENCIJA. Dok AGENCIJA ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

 

12. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti AGENCIJU o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 

13. Prtljaga

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. AGENCIJA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

14. Osiguranje od odgovornosti

AGENCIJA posjeduje policu osiguranja od profesionalne odgovornosti turističke agencije sa limitom odgovornosti na ukupnu sumu osiguranja u iznosu od 30 000 KM. Ovom polisom je obuhvaćena i naknada troškova u iznosu plaćene cijene putovanja ukoliko u slučaju insolventnosti ili stečaja agencije ne dođe do realizacije ugovorenih usluga, naknadu troškova koji su nastali zbog platne nemogućnost ili stečaja agencije, za povratak korisnika turističke usluge u mjesto polaska.

 

15. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. AGENCIJA se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija AGENCIJE.

 

16. Informacije

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

 

17. Završne odredbe

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s AGENCIJOM odnosno bilo kojom drugom agencijom ovlaštenom za prodaju aranžmana u organizaciji IGMIN TRAVELA. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Banja Luci, a primjenjuje se pravo Republike Srpske.